Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

                                                                                                                                                          

Undervisningsmiljøvurdering for Asaa Skole 2020-2023

 

Ifølge bekendtgørelse af lov om elever og studerendes undervisningsmiljø skal skolen sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Vurderingen skal være med til at sætte fokus på undervisningsmiljøet, og skabe en fælles dialog om og udvikling af undervisningsmiljøet sådan, at eleverne trives bedst muligt.

Vi arbejder løbende med elevernes trivsel, såvel fagligt som socialt, og med udvikling af læringsmiljøerne samt skolens fysiske rammer. Senest er der investeret i møbler, der gør indretningen i klasserne mere fleksibel.   

På Asaa skole oplever vi generelt elever der trives, og er glade for at komme i skole, hvor de sammen med klassekammeraterne lærer nye og spændende ting i gode læringsmiljøer. Vi bruger klassetrivsel.dk som værktøj til løbende at kortlægge elevernes trivsel.

Vi har som lille skole et stort fokus på fællesskabende aktiviteter. For os er det vigtigt at alle elever oplever et tilhørsforhold og har gode relationer, også på tværs af klasserne. I løbet af året laver vi flere aktiviteter for børnene med særligt fokus på fællesskabet.

Her kan bl.a. nævnes:

 • Venskabsklasser med venskabsmakkere på tværs af årgangene.
 • Emneuger med fælles fokus på tværs af klasserne.
 • Fællesspisninger i løbet af skoleåret i festsalen.
 • Ugentligt morgensamling i festsalen.
 • Kæledyrsdag.
 • Asaa rally.
 • Legepatrulje hvor 5.kl. er uddannet i at lave gode frikvartersaktiviteter for eleverne i 0.-2.kl.
 • Julemarked og juleshow for elever, forældre og bedsteforældre.
 • Fællessamling i festsalen hver morgen i december.
 • Årlig skolefest hvor 6.kl. opfører skuespil, og øvrige klasser har andre opgaver med boder.
 • Mm.

 

I vores undervisningsmiljøvurdering vurderer vi, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvilke forbedringer vi ser nødvendige at handle på.

 

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Kortlægningen af undervisningsmiljøet er med udgangspunkt i Undervisningsministeriets trivselsmåling fra skoleåret 19/20.

Vi har i kortlægningen gennemgået de samlede resultater for elevernes besvarelser på de 9 supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser.

Særligt for denne undervisningsmiljøvurdering er, at Corona har spændt ben for de fællesskabende aktiviteter, men de fællesskabende aktiviteter vil vi vende tilbage til at optage så snart vi må samles igen. 

Trivselsmålingernes øvrige resultater bruges aktivt i de enkelte teams på klassekonferencer hen over skoleåret med skolens vejledere, klassens lærere, pædagoger og skoleleder.

Skoleleder og AMR har i kortlægningsprocessen været rundt i klasserne, for at få uddybet resultaterne til brug i vurderingen.

 

Beskrivelse og vurdering af undervisningsmiljøet

Vi har lavet vurdering ud fra resultaterne i trivselsmålingerne fra 19/20 med de 9 supplerende spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser inkluderet. Vurderingen er lavet sammen med skolens læringsmiljøvejleder og elevrådsansvarlig, da vi ønsker at drage eleverne med ind i arbejdet.

Vi har ud fra resultaterne valgt at sætte fokus på udviklingen af det vi kan se, fungerer godt, samt det er er negative udslag på, som kræver handling.

De områder der funger godt, som vi ønsker fortsat udvikling på:

 • Der er positive tilbagemeldinger på rengøring på det generelle plan på skolen.
 • Støjniveauerne i klasserne er generelt tilfredsstillende.
 • Der er godt lys i klasselokalerne.
 • Temperaturen i klasselokalerne er gode.

De negative udslag, og behov for forbedring:

 • Toiletterne opleves som ulækre og lugtende.
 • Der er enighed om, at vi har gode udeområder, men der ønskes bedre legeredskaber.
 • Lugt i klassen.

 

I en overordnet betragtning af resultaterne i trivselsmålingerne får vi øje på, at vi her på skolen har børn der er glade for deres skole, det ser vi ved at der samlet set er 92% elever der svarer i ”de grønne kategorier”. De resterende 8 % svarer i orange, hvilket vi selvfølgelig stiller os nysgerrige på at forbedre.   

 

Handleplan for forbedring af undervisningsmiljøet

De positive udfald

Der er generelt tilfredshed med rengøringen. For at holde fast i dette vil der i dialogmøde med rengøringen holdes fokus på hvordan vi kan understøtte hinanden i at det fortsætter.

Selvom larm ikke er et at de områder der i uddybningen af spørgsmålene falder negativt ud, så er der i trivselsmålingerne indikatorere på at der er elever der indimellem oplever larm. Derfor fortsætter skolen brugen at stemmeskalaen som et fælles værktøj til hvilket støjniveau der er acceptabelt hvornår. Stemmeskalaen hænger rundt omkring i klasserne, samt flere steder på skolen.

Temperatur og lys i klasserne er der generel tilfredshed med, og når der er noget der skal justeres, tager vi fat i vores tekniske serviceleder.

 

De negative udfald

I forhold til at eleverne oplever toiletterne som lugtende og ulækre, så har vi forsøgt at afhjælpe ved at inddele toiletterne efter klasser, så færre forskellige elever har sin gang i på de enkelte toiletter. Derudover har vi indkøbt og opsat små skydeskiver i de toiletter vi har oplevet som mest problematiske, for på den måde at forsøge at undgå at der rammes ved siden af kummen. I de enkelte klasser tages der derudover samtaler om hvordan eleverne selv kan hjælpe til med at holde toiletterne rene, så alle har lyst til at benytte dem. Elevrådet vil tage problemstillingen op, og komme ud i klasserne og drøfte hvordan eleverne sammen kan afhjælpe problematikkerne med toiletpapir og tis på gulvene. Derudover vil elevrådet arbejde på en toiletguide, som skal hjælpe alle elever til at huske god toiletskik.

Eleverne er glade for vores udeområder, men ønsker bedre legefaciliteter. Vi har i alt fire multibaner, som benyttes flittigt, også udenfor skoletid. Elevrådet arbejder på at indkredse hvad det konkret er der ønskes af eleverne for bedre at kunne udfolde fantasi og lege i pauserne, men også i forhold til gode udendørs undervisnings- og læringsområder.

Indeklimaet i arbejdslokaler, og dermed også klasselokaler er meget vigtige. Det er påvist at elever koncentrerer sig bedre når der er et godt indeklima i klasselokalet, og bl.a. når der tilføres frisk luft til lokalet i løbet at en dag. Generelt oplever eleverne her på skolen gode muligheder for udluftning og få lugtgener, men det italesættes i nogle klasser at der indimellem lugter. Af hensyn til elevernes koncentrationsevne og læring, vil vi hjælpe eleverne med at holde fokus på at få luftet ud i klasselokalerne.

 

Opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen vil foregå løbende i forbindelse med de årlige nationale trivselsmålinger. For at leve op til kravet om udarbejdelse af en UMV skal dette gøres hvert tredje år. Det er skolelederens ansvar, at der følges op på handleplanen for undervisningsmiljøet, samt at der udarbejdes en ny UMV senest i august 2023.